Prisijungimas


Vilkavškio rajono savivaldybė siekia ES finansinės paramos investicinių projektų įgyvendinimui Spausdinti El. paštas

Vilkaviškio rajono savivaldybė, siekdama įgyvendinti Savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytus uždavinius bei investicinius projektus, siekia gauti finansinę paramą ne tik iš ES struktūrinių fondų, bet ir iš kitų Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų programų. Būdama pasienio teritorijoje ir besiribodama su kaimyninių valstybių – Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos – valstybėmis, Vilkaviškio rajono savivaldybė gali dalyvauti 2007–2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną bei Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programose.

Įgyvendinti svarbūs projektai

Savivaldybė, palaikydama ryšius ir bendradarbiaudama su pasienio savivaldybėmis Lenkijoje, 2009–2011 m. laikotarpiu įgyvendino 4 projektus, kuriems finansinė parama buvo skirta iš Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos. Kartu su Suvalkų savivaldybe buvo įgyvendintas projektas, kurio metu buvo pagerinta pasienio kelių infrastruktūra tarp Vilkaviškio ir Suvalkų savivaldybių (bendra projekto vertė – 2 196 tūkst. Lt, Savivaldybės dalis – 750,3 tūkst. Lt). Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos finansinė parama buvo skirta dviem Savivaldybės kartu su partneriais Lenkijoje pateiktiems projektams, kurių metu buvo parengta techninė dokumentacija. Įgyvendinant projektą „Jaunimo bendradarbiavimas abipus sienos“ buvo parengta Vilkaviškio miesto stadiono rekonstrukcijos techninė dokumentacija (Savivaldybės dalis projekto biudžete – 342,0 tūkst. Lt). Trumpalaikių poilsio statinių Viščiakaimio ir Uosių kaimuose įrengimo bei pėsčiųjų ir dviračių takų kapitalinio remonto ir nuovažos įrengimo Vytauto g. Vilkaviškio m. techninė dokumentacija buvo parengta įgyvendinant projektą „Trijų valstybių sankirtos taškas – Vištytis – jungia regionus ir tautas“ (Savivaldybės dalis projekto biudžete – 56,6 tūkst. Lt).

Parengtos paraiškos paramai gauti

2012 m. sausio mėn. Savivaldybė parengė naujo projekto „Veiklios kaimynystės viešosios paskirties erdvių modernizavimas“ paraišką Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos paramai gauti. Projekto vertė – apie 1 726,4 tūkst. Lt, Savivaldybei tenkanti biudžeto dalis – apie 870,0 tūkst. Lt. Šiam projektui skyrus paramą, numatyta sutvarkyti Kybartų mieste esančią I. Levitano aikštę. Šiuo metu projekto paraiška yra vertinama.

Laukiama vertinimo atsakymų

Dar 2010 m. Vilkaviškio rajono savivaldybė ir jai priklausančios įstaigos yra parengusios ir pateikusios 3 didelės apimties projektų paraiškas Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos paramai gauti. Kartu su partneriais Šipliškių, Jelenevo gminomis (Lenkijos Respublika) ir Černiachovskio rajono administracija (Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis) buvo pateikta projekto ,,Bendradarbiavimas skatinant ir plėtojant pasienio rajonų aktyvų ir rekreacinį turizmą“ paraiška. Projekte numatyta įrengti naują aikštyną šalia esančio Vilkaviškio miesto stadiono (bendra projekto vertė – 14 171,1 tūkst. Lt., Savivaldybei tenkanti dalis – 2 534,4 tūkst. Lt. ). Projektų paraiškas taip pat teikė Vilkaviškio muzikos mokykla (projekto vertė – apie 1 000 tūkst. Lt) ir Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras (projekto „Paežerių dvaro rūmų restauravimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms“ įgyvendinimui numatyta apie 3 000 tūkst. Lt). Projektų paraiškos pateiktos dar 2010 metais. Tačiau jokios informacijos nei apie paraiškų vertinimo eigą, nei apie priimtus sprendimus skirti paramą ar ne, Savivaldybė dar nėra gavusi.

Stringa programos įgyvendinimas

Remiantis tiek aukščiau minėtos programos interneto svetainėje, tiek ir spaudoje pateikiama informacija, galima daryti išvadą, kad ši programa įgyvendinama nepakankamai sklandžiai. Per penkerius programos įgyvendinimo metus valdanti institucija – Lenkijos regioninės plėtros ministerija ir jos įsteigtas Varšuvoje įsikūręs programos Jungtinis techninis sekretoriatas paskelbė tik vieną kvietimą teikti paraiškas (2010 m.). 2011 m. gruodžio mėn. Varšuvoje vykusio 2007–2013 metų Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio priežiūros komiteto posėdžio metu svarstomas pirmojo kvietimo finansuotinų projektų sąrašas dėl netikėtų Lenkijos Respublikos delegacijos veiksmų, nebūdingų jau pasiekus bendrojo sprendimo priėmimo lygmenį, nebuvo patvirtintas. Iki šiol nėra sudarytos projektų įgyvendinimo sutartys su pirmajame programos kvietime patvirtintų 35 projektų rengėjais.

Be to, programą valdanti institucija šių metų pradžioje netikėtai atsisakė vykdyti programos Jungtinio valdymo ir priežiūros komiteto sprendimą ir paskelbti antrąjį kvietimą teikti paraiškas. Šiam pasiūlymui griežtai prieštarauja Lietuvos ir Rusijos delegacijos, dalyvaujančios programos valdyme. Lietuvos delegacija siekia, jog būtų kuo greičiau skelbiamas antrasis programos kvietimas teikti paraiškas ir programos biudžete likusios lėšos Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos pareiškėjus pasiektų 2013–2015 metais.

Savivaldybė toliau sieks paramos

Š. m. gegužės 17–18 d. Maskvoje vykusio Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo abipus sienos 2007–2013 m. programos Jungtinio priežiūros komiteto posėdžio metu buvo svarstomas ypač aktualus klausimas – ar bus skelbiamas antrasis programos kvietimas teikti paraiškas. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija toliau sieks gauti paramą investicinių projektų įgyvendinimui.

Rengiant pranešimą, remtasi Lietuvos savivaldybių asociacijos (www.lsa.lt), Lietuvos Lenkijos bendradarbiavimo per sieną (http://www.lietuva-polska.eu) bei Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo abipus sienos 2007 – 2013 m. programos ( http://www.lt-pl-ru.eu/lt) interneto svetainėse pateikta informacija.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Mes Jūsų pusėje!

Reklaminis skydelis

TS-LKD

Reklaminis skydelis